แบบฟอร์มเอกสารฝ่ายงานบริหารบุคลากร
แบบกรอกประวัติข้าราชการครูและบุคลากร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.44 MB
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.19 MB
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.15 MB
แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 631.98 KB
แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนในวันทำการปกติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 511 KB
บันทึกข้อความขอลงเวลาปฏิบัติราชการหลังกำหนด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 242.47 KB
แบบบันทึกมอบหมายงาน การจัดสอนแทน (กรณี ลา หรือ ไปราชการ)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 689.54 KB
แบบฟอร์มใบลาประเภทต่างๆ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 939.02 KB
แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่พิเศษประจำปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 565.6 KB
แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 522.82 KB
แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนในวันทำการปกติของบุคลากร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 510.43 KB
แบบขออนุญาตสับเปลี่ยนเวรยาม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 513.73 KB
แบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้รถยนต์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 416.69 KB
แบบฟอร์มใบทัณฑ์บน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 452.84 KB