สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

อักษรย่อ

ระดับประถมศึกษา   ว.ษ.

ระดับมัธยมศึกษา  ม.ว.ษ.