เพลงโรงเรียน
เพลง มาร์ชแพรกษา

โรงเรียนอ่านเขียนเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งวัดแพรกษา

ก้าวไกลใส่ใจวิชา รู้ถ้วนหน้ารวมนำพามีค่าสุขสรรค์

โรงเรียนอ่านเขียนดีเด่น สนามเล่นให้เด็กมากมาย

ประชาศรัทธายาวนาน บ้านและโรงงานเศรษฐกิจทุกทิศสดใส

           เขียวขาวเหมือนดาวบนฟ้า มีวิชาเยาวชนไทย พัฒนาร่วมพากันไป

ครูร่วมเคียงไหล่ด้วยใจทุกคน โรงเรียนอ่านเขียนเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งศรัทธามวลชน

ร่วมใจไปทุกตำบล เป็นสุขทุกคนประชาชนและที่โรงเรียน