ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดแพรกษา  สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  1  ตั้งอยู่เลขที่  30  หมู่  3  ตำบลแพรกษา   อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ

                ปี  ..   2476  โดยเริ่มใช้ศาลาการเปรียญวัดแพรกษาเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน

                ปี  ..  2505  ได้สร้างอาคารเรียนแบบ  .1  ขึ้น  จำนวน  1  หลัง  มีจำนวน  4  ห้องนอน  โดยสร้างขึ้นในที่ดินเขตวัด  จำนวน  9  ห้อง  โรงเรียนแพรกษาเริ่มแรกใช้เนื้อที่  จำนวน  2   ไร่

                ปี  พ.ศ.  2508  จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น  สถานที่ไม่เพียงพอกับผู้เรียน  เจ้าอาวาสและประชาชนจึงได้ร่วมกันจัดหาทุนสร้างต่อเติมอาคารหลังเดิมขึ้นอีก  จำนวน  4  ห้องเรียน  โดยต่อมุขออกไปทั้งสองข้าง

                ปี  พ.ศ.  2511  ได้งบประมาณจากทางราชการเป็นเงิน  จำนวน  80,000  บาท  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่  จำนวน  1  หลัง   (ปัจจุบันได้รื้อถอนสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.  2/28  แล้ว)  และได้รับงบประมาณภาษีบำรุงท้องที่  เจาะน้ำบาดาลในบริเวณโรงเรียน  1  ที่

                ปี  พ.ศ.  2512  เปิดการสอนนักเรียนถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  (ป.7)  สร้างอาคารโรงอาหาร 8  Í  20  เมตร  จำนวน  1  หลัง  โดย  นายสนม  อิ่มสมุทร  ครูใหญ่ในขณะนั้น  ได้สละทรัพย์ส่วนตัว  จำนวน  5,000  บาท  และบริษัทสังกะสีไทยมอบสังกะสีให้มุงหลังคาทั้งหมด

                ปี  พ.ศ.  2515  ได้งบประมาณจากกรมการปกครอง  สร้างอาคารเรียนแบบ  ป.017  จำนวน  5  ห้องเรียน

                ปี  พ.ศ.  2518  ได้งบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย  กั้นห้องเรียนชั้นล่าง  จำนวน  3  ห้องเรียน  เป็นเงิน  จำนวน  45,000  บาท  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นเงิน  จำนวน  33,500  บาท  กั้นห้องเรียนชั้นล่างอีก  จำนวน  2  ห้องเรียน  ครบตามรูปแบบรวมชั้นบนและชั้นล่างเป็น  จำนวน  10  ห้องเรียน

                ปี  พ.ศ.  2519  ได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงมหาดไทย  พปข.  จำนวน  22,500  บาท  ทาสีอาคารเรียนหลังที่  3  แบบ  ป.017  ชั้นล่างและได้รับงบประมาณจากสภาตำบล  จำนวน  50,000  บาท  ทำผนังกันสาดอาคารเรียนหลังที่  3  ด้านบันได

                ปี  พ.ศ.  2520  ได้รับงบประมาณเหลือจ่ายจากกรมการปกครองสร้างอาคารแบบ  004  จำนวน  3  ห้องเรียน  เป็นเงิน  จำนวน  800,000  บาท  (ได้ทำการรื้อถอนอาคารโรงอาการเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน)  สร้างบ้านพักครู  จำนวน  1  หลัง  โดยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  จำนวน  60,000  บาท

                ปี  พ.ศ.  2522  สร้างอาคารใหม่  โดยได้รับเงินงบประมาณจากสภาตำบลในการสร้างส้วม  จำนวน  5  ที่นั่ง  และย้ายส้วมเดิมไปสร้างยังที่ใหม่อีก  8  ที่นั่ง  รวมทั้งหมด  จำนวน  13  ที่นั่ง

                ปี  ..  2534   ได้รับงบประมาณจาก สปช.  สร้างอาคารเรียน แบบ  สปช. 2/28  ขนาด  3  ชั้น  จำนวน  9  ห้องเรียน  เป็นเงิน  จำนวน  3,080,000  บาท

                ปี  ..  2536  คณะครูและกรรมการศึกษา  ได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาเงินรายได้นำมาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เป็นเงิน  200,000  บาท  และในปีนี้ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม     แบบ 602/26  จำนวน  10  ที่นั่ง เป็นเงิน  250,000  บาท

                ปี  พ.ศ.  2541  ได้รับงบประมาณติดตั้งประปาโรงเรียนเป็นเงิน  จำนวน  63,020  บาท  โดยบริษัทไทยแลนด์โพสต์ มิกซ์ดิสตริบิวชั่น  จำกัด  ได้ติดตั้งเครื่องกรองน้ำประปาและถังน้ำเย็น  ขนาด  7  ก๊อก  ให้นักเรียนได้ดื่มน้ำสะอาดเป็นเงิน  จำนวน  58,300  บาท  และคณะกรรมการสุขาภิบาลแพรกษา  โดยการนำของคุณยงยุทธ  สุวรรณบุตร  บริจาคโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน  จำนวน  3  ชุด  เป็นเงิน  จำนวน  20,000  บาท

                ปี  พ.ศ.  2542  ได้รับเงินงบประมาณจาก  สปช.  สร้างอาคารแบบ  สปช. 2/28  (ปรับปรุง)  ขนาด  4  ชั้น  ชั้นล่างใต้ถุนโล่ง  จำนวน  9  ห้องเรียน  เป็นเงิน  จำนวน  4,318,000  บาท  (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาท)

                ปี  พ.ศ.  2543 ได้รับเงินงบประมาณ  จำนวน  1,000,000  บาท  จากเทศบาลตำบลแพรกษาพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียน  และคณะกรรมการโรงเรียนร่วมกันจัดหางบประมาณจากภาคเอกชน  พัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนเพิ่มเติม  ปูกระเบื้องห้องเรียน  อาคารแบบ  สปช. 2/28  (ปรับปรุง)  จำนวน  175,000  บาท  ปรับปรุงและต่อเติมโรงอาหารพร้อมปูกระเบื้อง  จำนวน  90,000  บา  ปรับปรุงส้วมและทางเท้า  ประมาณ  จำนวน  50,000  บาท  จัดสร้างโครงหลังคาสนามกีฬา  พร้อมที่จอดรถประมาณ  จำนวน  300,000  บาท  และก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลชั่วคราว  โดยคุณยงยุทธ  สุวรรณบุตร  นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา   

                ปี  ..  2544  โรงเรียนได้รับงบประมาณ  จำนวน  1,000,000  บาท  จากเทศบาลตำบลแพรกษา  พัฒนาและปรับปรุงโรงเรียน  สร้างโรงฝึกงาน  จำนวน  3  ห้องเรียน  จัดหาเครื่องดนตรีและอุปกรณ์เพิ่มเติม

                ปี  ..  2545   โรงเรียนได้รับงบประมาณจาก  สปจ.สมุทรปราการ  ในการซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาโรงอาหารเป็นเงิน   จำนวน  138,200  บาท  สร้างส้วม  จำนวน  1  หลัง  จำนวน  4  ที่นั่ง  และได้รับงบประมาณจากเทศบาลตำบลแพรกษา  จำนวน  200,000  บาท  สร้างส้วม  จำนวน  1  หลัง  จำนวน  6  ที่นั่ง

                ปี  ..  2546  โรงเรียนรับเงินบริจาคจากคณะครูและประชาชน  สร้างอาคารสุวรรณบุตรและประชารวมใจ  อาคารเรียน  4  ชั้น  จำนวน  8  ห้องเรียน  สร้างศาลาที่นั่งพักผ่อน  ศาลาร่มประดู่ ศาลาร่มไทร

                ปี  ..  2547  โรงเรียนได้รับเงินบริจาคจากคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนำมาพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียน  เพิ่มจำนวนห้องคอมพิวเตอร์  จำนวน  1  ห้องเรียน  จำนวน  29  เครื่อง จัดซื้อม้านั่งพักผ่อนสำหรับนักเรียน  ผู้ปกครอง ทาสีอาคารเรียน  อาคารประกอบและรั้วโรงเรียน

(มีต่อ ปี 2548-ปัจจุบัน)