พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ  (MISSION) 

                        1.  จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาภาคบังคับให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ

                          2.  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์

                        3.  จัดกิจกรรมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย


เป้าหมาย  (GOALS) 

                    1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

                      2.  สถานศึกษาให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ

                      3.  ครูมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

                      4.  สถานศึกษาบริหารทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ