คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสหรัฐ เวชล้ำฤทธิ์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนากร เหขุนทด
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน คนที่ 1
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิระวรรณ พันธุเรียน
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน คนที่ 2
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนวิญ์ ปิ่นทอง
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสิทธิพร นาคจู
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธัญญารัตน์ คงกระจ่าง
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุระเชษฐ์ คิดสำราญ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธรรมยุทธ สุขใจ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพรทิพย์ อินหอม
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธีรศักดิ์ น้อยสร้อย
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฐาปนี บุตรสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเมษาศีล ห้องทองแดง
ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น :