ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 ต.ค. 60 รวบรวม ป.พ.5 ส่งวัดผล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/งานวัดผล
05 ต.ค. 60 ถึง 06 ต.ค. 60 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 3 เล่มสมบูรณ์
ครูประจำวิชา/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/ครูประจำชั้น
02 ต.ค. 60 ถึง 06 ต.ค. 60 นักเรียนสอบแก้ตัวทุกระดับ ทุกวิชา
ครูประจำวิชา
27 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 สอบปลายภาค
งานวัดผล/ครูประจำวิชา
18 ก.ย. 60 ถึง 20 ก.ย. 60 โรเนียวข้อสอบ/จัดทำข้อสอบ
หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้าวัดผล
14 ก.ย. 60 ถึง 15 ก.ย. 60 รวบรวมต้นฉบับข้อสอบ
หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้าวัดผล
11 ก.ย. 60 ถึง 12 ก.ย. 60 ส่งต้นฉบับข้อสอบ
ครูประจำวิชา/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
01 ก.ย. 60 ถึง 30 ก.ย. 60 รวบรวมสมุดนิเทศ
ครูประจำวิชา/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
30 ส.ค. 60 ถึง 31 ส.ค. 60 ส่ง ปพ.5 ครูผู้สอน ครั้งที่ 2
30 ส.ค. 60 ถึง 31 ส.ค. 60 ส่ง ปพ.5 ครูผู้สอน ครั้งที่ 2
25 ส.ค. 60 รวบรวมสมุดบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
25 ส.ค. 60 รวบรวมสมุดบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
18 ส.ค. 60 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
18 ส.ค. 60 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนวัดแพรกษา สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
28 ก.ค. 60 กิจกรรมวันภาษาไทย
24 ก.ค. 60 ถึง 28 ก.ค. 60 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
19 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 สอบกลางภาคมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1
17 ก.ค. 60 ส่ง ปพ.5 ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 1
05 ก.ค. 60 ถึง 07 ก.ค. 60 รวบรวมต้นฉบับข้อมสอบกลางภาค มัธยมศึกษา
28 ก.ย. 59 ถึง 30 ก.ย. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้นมัธยมสึกษา
โรงเรียนวัดแพรกษา งานวัดผลและประเมินผล
28 ก.ย. 59 ถึง 30 ก.ย. 59 สอบกลางปี ระดับชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแพรกษา งานวัดผลและประเมินผล
18 ส.ค. 59 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนวัดแพรกษา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
29 ก.ค. 59 กิจกรรมวันภาษาไทย
โรงเรียนวัดแพรกษา กลุ่มสาระภาษาไทย
29 ก.ค. 59 ถึง 03 ส.ค. 59 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
โรงเรียนวัดแพรกษา ครูมาลี ลีมานันท์
26 ก.ค. 59 ถึง 27 ก.ค. 59 สอบกลางภาคเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดแพรกษา งานวัดผลและประเมินผล
20 ม.ค. 59 ชั้น ป.3 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี Day Camp ทึ่ค่ายกฐิน กุยยกานนท์
ค่ายกฐิน กุยยกานนท์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
19 ม.ค. 59 ชั้น ป.2 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี Day Camp ทึ่ค่ายกฐิน กุยยกานนท์
ค่ายกฐิน กุยยกานนท์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
18 ม.ค. 59 ชั้น ป.1 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี Day Camp ทึ่ค่ายกฐิน กุยยกานนท์
ค่ายกฐิน กุยยกานนท์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
18 ม.ค. 59 ถึง 19 ม.ค. 59 ชั้น ป.4 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี(สามัญ) ทึ่ค่ายกฐิน กุยยกานนท์
ค่ายกฐิน กุยยกานนท์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
08 ม.ค. 59 กิจกรรมวัดเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนวัดแพรกษา วิชาการ
28 ธ.ค. 58 ถึง 29 ธ.ค. 58 กิจกรรมกีฬาภายใน
โรงเรียนวัดแพรกษา สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
28 ก.ย. 58 ถึง 30 ก.ย. 58 สอบกลางภาคมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่1
โรงเรียนวัดแพรกษา งานวัดผล
28 ก.ย. 58 ถึง 30 ก.ย. 58 สอบกลางปี (ประถมศึกษา)
โรงเรียนวัดแพรกษา งานวัดผล
25 ส.ค. 58 กิจกรรมวันวิทยาศาตร์
โรงเรียนวัดแพรกษา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
17 ส.ค. 58 นักเรียนไปทัศนศึกษาไบเทค บางนา
โรงเรียนวัดแพรกษา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
07 ส.ค. 58 นิทรรศการ"เปิดประตูสู่อาเซียน 58"
โรงเรียนวัดแพรกษา วิชาการ
03 ส.ค. 58 ถึง 07 ส.ค. 58 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
โรงเรียนวัดแพรกษา ครูมาลี ลิมานันท์
29 ก.ค. 58 กิจกรรมวันภาษาไทย
โรงเรียนวัดแพรกษา กลุ่มสาระภาษาไทย
23 ก.ค. 58 ถึง 24 ก.ค. 58 สอบกลางภาคมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่1
โรงเรียนวัดแพรกษา งานวัดผล
17 มิ.ย. 58 ถึง 26 มิ.ย. 58 กิจกรรมวันสุนทรภู่
โรงเรียนวัดแพรกษา กลุ่มสาระภาษาไทย
26 ก.พ. 58 สอบ NT ชั้น ป.3
26 ก.พ. 58 ถึง 28 ก.พ. 58 งานแพรกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 13
31 ม.ค. 58 สอบ O-NET ชั้น ป.6
31 ม.ค. 58 ถึง 01 ก.พ. 58 สอบ O-NET ชั้น ม.3
31 ม.ค. 58 ถึง 01 ก.พ. 58 สอบ O-NET ชั้น ม.3
14 ม.ค. 58 ถึง 15 ม.ค. 58 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ชั้น ม.1-ม.3

28 ส.ค. 57 ถึง 29 ส.ค. 57 ชมรมดนตรี-นาฏศิลป์โรงเรียนวัดแพรกษา ร่วมกับ สพป.สป.เขต1 จัดนิทรรศการนวัตกรรมการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ อิมพีเรียล สำโรง
อิมพีเรียล สำโรง ชมรมดนตรี-นาฏศิลป์โรงเรียนวัดแพรกษา
22 ส.ค. 57 จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนวัดแพรกษา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
14 ส.ค. 57 ถึง 15 ส.ค. 57 ป.5-ป.6 ชมนิทรรศการสัปดาห์วทยาศาสตร์ ไบเทค บางนา
ไบเทค-บางนา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
07 ส.ค. 57 ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ศึกษาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนสัตยาไสย จ.ลพบุรี
โรงเรียนสัตยาไสย จ.ลพบุรี กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
06 ส.ค. 57 จัดนิทรรศการอาเซียน
โรงเรียนวัดแพรกษา วิชาการ
29 ก.ค. 57 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนวัดแพรกษา วิชาการ
25 ก.ค. 57 อบรมพัฒนาศักยภาพครูดนตรี-นาฏศิลป์ สพป.สป.1 ณ ศูนย์ชมรมดนตรี-นากศิลป์ โรงเรียนวัดแพรกษา
โรงเรียนวัดแพรกษา วิชาการ
01 ก.ค. 57 พิธีสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนวัดแพรกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
22 มิ.ย. 57 ประชุมผู้กปครองโครงการสนทนาศิษย์-ลูก
โรงเรียนวัดแพรกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
18 มิ.ย. 57 ประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ ระดับชั้น ป.3 และ ป.6 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดแพรกษา วิชาการ
12 มิ.ย. 57 กิจกรรมวันไหว้ครู
โรงเรียนวัดแพรกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
06 มิ.ย. 57 กิจกรรมเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน
โรงเรียนวัดแพรกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
01 พ.ค. 57 ประชุมผู้ปกครองและจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนและเสื้อผ้า
โรงเรียนวัดแพรกษา ฝ่ายการเงิน
31 มี.ค. 57 อนุมัติผลการเรียน
โรงเรียนวัดแพรกษา วิชาการ
10 มี.ค. 57 ถึง 12 มี.ค. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 2
โรงเรียนวัดแพรกษา วิชาการ
09 มี.ค. 57 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนอนุบาลใหม่
02 มี.ค. 57 กิจกรรมบัณฑิตน้อย
โรงเรียนวัดแพรกษา
02 มี.ค. 57 งานกิจกรรมบัณฑิตน้อย
26 ก.พ. 57 ถึง 28 ก.พ. 57 งานแพรกษาสัมพันธ์ครั้งที่ 12
โรงเรียนวัดแพรกษา บริหารงานทั่วไป
24 ก.พ. 57 สอบ NT และ LAS ชั้น ป.3,ป.5,และ ม.2
โรงเรียนวัดแพรกษา วิชาการ
17 ก.พ. 57 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายเรียนที่ 2 ชั้น ป.1-ม.3
โรงเรียนวัดแพรกษา วิชาการ
17 ก.พ. 57 กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง Day Camp ชั้น ป.2 ณ ค่าย "กฐิน กุยยกานนท์"
ณ ค่าย "กฐิน กุยยกานนท์" บริหารงานทั่วไป
14 ก.พ. 57 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
โรงเรียนวัดแพรกษา วิชาการ
13 ก.พ. 57 กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง Day Camp ชั้น ป.3 ณ ค่าย "กฐิน กุยยกานนท์"
ณ ค่านกฐิน "กุยยกานนท์" บริหารงานทั่วไป
12 ก.พ. 57 กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง Day Camp ชั้น ป.1 ณ ค่าย "กฐิน กุยยกานนท์"
ค่าน "กฐิน กุยยกานนท์" บริหารงานทั่วไป
03 ก.พ. 57 เตรียมสอบ Pre-Onet ชั้นประถมศึกษาปีที่6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวัดแพรกษา วิชาการ
27 ม.ค. 57 ส่ง ปพ.5 คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และอ่านคิดวิเคราะห์
โรงเรียนวัดแพรกษา วิชาการ
20 ม.ค. 57 ถึง 24 ม.ค. 57 รับสมัครนักเรียน ชั้น ป.1
16 ม.ค. 57 วันครู
14 ม.ค. 57 ถึง 15 ม.ค. 57 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้น ม.1-3
โรงเรียนวัดแพรกษา วิชาการ
10 ม.ค. 57 คณะครูสังสรรค์ปีใหม่
โรงเรียนวัดแพรกษา
10 ม.ค. 57 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนวัดแพรกษา บริหารงานทั่วไป
26 ธ.ค. 56 ถึง 28 ธ.ค. 56 กิจกรรมอยู่ค่าย-พักแรมลูกเสือเนตรนารี ชั้น ม.1-3
ณ ซาฟารีปาร์ค กาญจนบุรี บริหารงานทั่วไป
24 ธ.ค. 56 ถึง 26 ธ.ค. 56 ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม จ.เพชรบุรี
จ.เพชรบุรี วิชาการ
16 ธ.ค. 56 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายเรียนที่ 2 ชั้น ม.1-3
โรงเรียนวัดแพรกษา วิชาการ
11 ธ.ค. 56 ถึง 13 ธ.ค. 56 กิจกรรมอยู่ค่าย-พักแรมลูกเสือเนตรนารี ชั้น ป.4-6
ณ ซาร์ฟารีปาร์ค กาญจนบุรี บริหารงานทั่วไป
04 ธ.ค. 56 กิจกรรมวันเฉลิมชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
โรงเรียนวัดแพรกษา บริหารงานทั่วไป
18 พ.ย. 56 ถึง 22 พ.ย. 56 การนิเทศการเรียนการสอน
โรงเรรียนวัดแพรกษา วิชาการ/บริหาร
01 พ.ย. 56 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2
โรงเรียนวัดแพรกษา วิชาการ