กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวธรารัตน์ ดิษฐี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางอุษา โพธิ์แก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกัลป์ยาณี ทองเชิด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวปาริดา ประชามอน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายอภิณัฐ ภู๋ก๋ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวเครือทิพย์ ธานีรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวปาริชาติ สมบัติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอุไร อ๋องเอื้อ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวชาดา จันทะวงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางวสาวดุจฤดี วังคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายกฤษณ์ รัศมีธนาวงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1