กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวธรารัตน์ ดิษฐี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางอุษา โพธิ์แก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวกัลป์ยาณี ทองเชิด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวปาริดา ประชามอน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายอภิณัฐ ภู๋ก๋ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3