กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายศรายุทธ ตุตะเวช
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจิรา โสภณจริยกิจ
ครู คศ.3

นางมาลี ลิมานันท์
ครู คศ.3

นางสาววรวลัญช์ คงกัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวมนัสวัน เลาหะวลีสันต์
ครู คศ.1

นายอรรถพล เมฆศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นายศุภมิตร โคตรชา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2