กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายภูดิศ ภิญโญวุฒิไกร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวบุศรา สุกดิษฐ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายปรัชญา นาคประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3