กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเสกสรรค์ เทศธรรมา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายภูดิศ ภิญโญวุฒิไกร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวบุศรา สุกดิษฐ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายกฤษดากร สังข์ทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายชลทิต สมความคิด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2