ครูพิเศษ/ธุรการ

นางแวว ปฏิทัศน์
ธุรการ

นางสาวศศกร อิ่มสำราญ
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางชณิญาศ์ เดชทวี
พนักงานบริการ