กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวญาณิศา ทองพูล
ครู คศ.2
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางภัคมนตร์ เจริญสุข
ครู คศ.3

นายกฤษณะ รุ่งเรือง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายชลทิต สมความคิด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายศุภมิตร โคตรชา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2