กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสาคร อาญาเมือง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเบญญาภา รัชฎาวิภากุล
ครู คศ.3

นางชัชชญา อุ่นเมือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวณภัทรธ์กมล รุ่งสว่าง
ครู คศ.1

นางสาวกฤตมุข สิงหราช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางวัลภา แสงสมดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2