กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวณภัทรธ์กมล รุ่งสว่าง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวกฤตมุข สิงหราช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางวัลภา แสงสมดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายประวิทย์ ปานทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายปิยะพงษ์ สง่าพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2