กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวณภัทรธ์กมล รุ่งสว่าง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเบญญาภา รัชฎาวิภากุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกฤตมุข สิงหราช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางวัลภา แสงสมดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4