กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุดารัตน์ วรวลัญช์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวภาวนา เจริญสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายชัยธช วณิคพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายวิชาญยุทธ มะณี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววราพร ทิพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอรสา ฟักเชือก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5