กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุดารัตน์ วรวลัญช์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวภาวนา เจริญสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายชัยธช วณิคพันธ์
ครู คศ.3

นายวิชาญยุทธ มะณี
ครู คศ.1

นางสาววราพร ทิพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวอรสา ฟักเชือก
ครู คศ.1