กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววราพร ทิพันธ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสุชาดา เทพสงวน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวภาวนา เจริญสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายชัยธช วณิคพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอรสา ฟักเชือก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นายศรายุธ หัวนา
ครู คศ.1

นางสาวกนกพร บุญช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวจตุพร แทนเถื่อน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3