กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวประภาพร โค้งอาภาส
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางเนาวรัตน์ นุชอุดม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวญานิศา ทองพูน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาววันนิภา ยาตรา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายธีระพงษ์ คุ้มราษี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายนนทนันท์ ชมพูพฤกษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวศรัณย์ภัทร ชัยอำนวย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวศศิธร แกล้วกล้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวละอองดาว วอนอก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวเกสรา โนเลียม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวสุดารัตน์ แก้วหลิบ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1