กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุธัญญารัตน์ จงสุวัฒน์ชัย
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสุชาดา เทพสงวน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางนิภาวรรณ สวนแย้ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางชไมพร พึ่งอิ่ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวอุไรรัตน์ รัตนหิรัญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวประยูร ทูลธรรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวอรุณรัตน์ อยู่ภักดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวธัญชนก อินทรารักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวทักษิณา ใยบัว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวศรัณย์ภัทร ชัยอำนวย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนลินทิพย์ ช่างเหล็ก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวนงนุช พรหมมาศ
ครูอัตราสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4