กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุธัญญารัตน์ จงสุวัฒน์ชัย
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสมประสงค์ เกตุฉันท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางนิภาวรรณ สวนแย้ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสุชาดา เทพสงวน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางชไมพร พึ่งอิ่ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวอุไรรัตน์ รัตนหิรัญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวประยูร ทูลธรรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวอรุณรัตน์ อยู่ภักดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวธัญชนก อินทรารักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวทักษิณา ใยบัว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวศรัณย์ภัทร ชัยอำนวย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวนลินทิพย์ ช่างเหล็ก
ครูผู้ช่วย

นางสาวนงนุช พรหมมาศ
ครูอัตราสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายธนกร บุญเริ่ม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกัญยารัตน์ มาวงษ์นอก
ครูอัตราจ้าง