กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุธัญญารัตน์ จงสุวัฒน์ชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสุชาดา เทพสงวน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางนิภาวรรณ สวนแย้ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวอุไรรัตน์ รัตนหิรัญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวธัญชนก อินทรารักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวทักษิณา ใยบัว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวศรัณย์ภัทร ชัยอำนวย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนลินทิพย์ ช่างเหล็ก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวนงนุช พรหมมาศ
ครูอัตราสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4