ปฐมวัย

นางวนิดา ขามชู
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวปวีณา ภักดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวปิยะนุช บุตรราช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4

นางอรพิน บัวเมือง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวนารีรัตน์ โสภา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวปวีณา เหลือทรัพย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวธัญญพัทธ์ วัฒน์วรเศรษฐ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5

นางสาววิมลรัตน์ สินจันอัด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสาวนงนุช พรหมมาศ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางชณิญาศ์ เดชทวี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2