ปรัชญาโรงเรียน : ความรู้ทำให้มีศักดิ์และศรี รู้ศึกษา รู้หน้าที่ สามัคคี มีวินัย ใจสุจริต
ข่าวประชาสัมพันธ์
เตรียมความพร้อมเปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (โรงเรียนวัดแพรกษา) 09 มิ.ย. 64
ประกาศ การรายงานตัว มอบตัว นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 ดูรายละเอียด 26 พ.ค. 64
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 ดูรายละเอียด 25 พ.ค. 64
เรื่องการเลื่อนวันรายงานตัวนักเรียนชั้นป.1 และนักเรียนย้ายเข้าเรียนระหว่างปี ป.2,ป.6,ม.2,ม.3 19 พ.ค. 64
ประกาศ แจ้งวันจับฉลาก ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 19 พ.ค. 64
ประกาศ รายชื้อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 18 พ.ค. 64
ประกาศ รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับใหม่) 27 เม.ย. 64
ประกาศ รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล2,ป.1 และ ม.1 ปีการศึกษา 2564 ดูรายละเอียด 23 ก.พ. 64
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ดูรายละเอียด 03 ก.พ. 64
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ดูรายละเอียด 30 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมโรงเรียน
การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2664
เตรียมความพร้อมเปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (โรงเรียนวัดแพรกษา)
ประกาศ การรายงานตัว มอบตัว นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564
เรื่องการเลื่อนวันรายงานตัวนักเรียนชั้นป.1 และนักเรียนย้ายเข้าเรียนระหว่างปี ป.2,ป.6,ม.2,ม.3
กำหนดการรับทุนเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
กำหนดการรับทุนเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
เตรียมความพร้อมเปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (โรงเรียนวัดแพรกษา)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด สาระดนตรีน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี ชั้นปร 14 มิ.ย. 61
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด English is All Around ส าหรับนักเรียนชั้นประถม 02 ก.พ. 61
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องหน้าที่พลเมืองเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น 28 มิ.ย. 60
ผลการใช้ชุดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาระที่ 1 และ 2 ของนักเรียนชั้นปร 28 มิ.ย. 60
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนชุด My Beloved Hometown เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาป 06 ต.ค. 59
รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) สำหรับนักเรียนช 28 ธ.ค. 58
การพัฒนาแบบฝึกหัดทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 17 มิ.ย. 58
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดแพรกษา ผู้รายงาน: นางศศิวิมล โตอ่อน 04 ธ.ค. 57
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2538 (1516/0) 05 ต.ค. 58
ผู้บริหาร

นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หลักสูตรโรงเรียนวัดแพรกษา
โครงสร้างการบริหารงาน
คู่มือสำหรับประชาชน พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
รางวัล / ผลงาน ปีการศึกษา 2559
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รับเรื่องร้องเรียน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจFacebookโรงเรียนวัดแพรกษา